Įstaigos pristatymas

Pabėgėlių priėmimo centras (Juridinio asmens kodas 188720365) (toliau – Centras) – biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir valstybės paramą integracijai užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimų nariams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką šeimų susijungimo atveju, nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, užsieniečiams, perkeltiems bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, asmenims, perkeltiems iš karinių konfliktų apimtų teritorijų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu (toliau – prieglobsčio gavėjai); teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir užtikrinanti priėmimo sąlygas užsieniečiams, kaip esantiems ar buvusiems su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu, prieglobsčio prašytojams pagal susitarimą su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais, kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja užsieniečių integraciją bei valstybės paramos integracijai teikimą, ir Pabėgėlių priėmimo centro nuostatais. 

 Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

 Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vieši Centro pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje www.rppc.lt.

Pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė.

Pabėgėlių priėmimo centro vizija

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės integracijos metodus organizacija, skirta organizuoti apgyvendinimą, aprūpinimą ir integracijos paramos teikimą užsieniečiams, gavusiems prieglobstį, nelydimiems nepilnamečiams,  prieglobsčio prašytojams, prekybos žmonėmis aukoms  ir perkeltiems asmenis.

Misija

Teikti apgyvendinimo ir socialinės integracijos paslaugą prieglobsčio gavėjams, nelydimiems nepilnamečiams,  prieglobsčio prašytojams, prekybos žmonėmis aukoms ir perkeltiems asmenis.

Veiklos tikslai:

1. teikti socialines paslaugas;

2. organizuoti ir įgyvendinti valstybės paramos integracijai teikimą:

2.1. Centre ar kitose Centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir savivaldybių teritorijose prieglobsčio gavėjams (išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius);

2.2. Centre apgyvendintiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams;

3. organizuoti priėmimą ir apgyvendinimą:

3.1. Centre ar kitose Centro suteiktose gyvenamosiose patalpose prieglobsčio gavėjams (išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius) iki tol, kol jie bus iškelti į integracijos vykdymo vietą savivaldybių teritorijose, arba iki paramos integracijai teikimo pabaigos, jeigu integracija vykdoma Centre;

3.2. Centre nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams;

3.3. Centre užsieniečiams, esantiems ar buvusiems nusikaltimų, susijusių su prekyba žmonėmis, aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga ar teismu, tiriančiu su prekyba žmonėmis susijusius nusikaltimus;

3.4. Centre prieglobsčio prašytojams pagal susitarimą su Vidaus reikalų ministerija;

4. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant prieglobsčio gavėjų integracijos politiką;

5. teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų, susijusių su prieglobsčio gavėjais, tobulinimo.