Administracinė informacija

Pabėgėlių priėmimo Centro direktoriaus Roberto Mikulėno

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

Nr. Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Optimizuoti sunaudojamos energijos energijos kaštus. Sumažintos išlaidos elektros energijai.

1. Fotovoltinės saulės 130 kW elektrinės įrengimas, pasinaudojant Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemone, "Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose";
2. Išlaidų elektros energijai sumažėjimas 3,5 karto.

2.2. Organizuoti ir kontroliuoti prieglobsčio gavėjų, perkeltų asmenų iš ES ir trečiųjų šalių valstybių narių, perkeltinų asmenų iš Ukrainos, perkeliamų asmenų iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės socialinės integracijos įgyvendinimo procesą. Teiktos teisės aktuose numatytos paslaugos ir pašalpos, bendradarbiaujant su integraciją įgyvendinančiomis institucijomis, SADM, MD prie VRM užsieniečių integracijos klausimais.

1. Pasirašyta 60 sutarčių su užsieniečiais;
2. Užtikrinta globa ir suteiktos paslaugos nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams (15 asm.);
3. Suteikta parama integracijai Centre prieglobsčio gavėjams (50 asm.);
4. Suteiktos apgyvendinimo paslaugos prieglobsčio prašytojams (100 asm.);
5. Suteiktos užsieniečiams lietuvių kalbos mokymo paslaugos (30 suaugusių užsieniečių);
6. Įdiegti privalomi įžanginiai gyvenimo Lietuvoje kursai;
7. Užtikrintas tinkamų lėšų, skirtų užsieniečių, gavusių prieglobstį integracijai administravimas ir kontrolė. (Integraciją įgyvendinančių institucijų ir integruojamų šeimų patikrų skaičius ne mažiau 5);
8. Vykdytas bendradarbiavimas su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis (ne mažiau 3 - jų rezultatyvių susitikimų (pvz. sudarytų sutarčių ar numatyta priemonių arba pateikta rekomendacijų).

2.3. Informacijos sklaida, apie Valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai teikimą, siekiant įtraukti savivaldybes į integracijos procesą. Informacijos sklaida ir dalinimasis gerąja patirtimi su integraciją įgyvendinančiomis institucijomis ir partneriais. Bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis, integraciją įgyvendinančiomis institucijomis ir partneriais, siekiant sklandaus ir sėkmingo integracijos proceso.

1. Suorganizuoti informaciniai susitikimai su savivaldybių atstovais ir integraciją įgyvendinančiomis institucijomis bei partneriais (ne mažiau 3)
2. Koncentruotos informacijos, apie Valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai teikimą, rengimas ir dalinimasis (ne mažiau 4 parengti ir ištransliuoti pranešimai).

2.4. Darbuotojų ir užsieniečių saugos gerinimas. Darbuotojų žinios, kaip elgtis ir kokius veiksmus turi atlikti atsitikus nenumatytiems, pavojingiems reiškiniams. 

1. Parengtas civilinės saugos atsakingų asmenų veiksmų planas;
2. Su šiuo planu supažindinti visi darbuotojai;
3. Darbuotojai instruktuoti kaip turi elgtis, jiems paaiškinta veiksmų seka ir eiga.

2.5. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius.

1. Pagerintos darbo sąlygos įstaigoje:
2. Sudarytos galimybės papildomai kelti profesinę kvalifikaciją, arba tobulinti profesinius įgūdžius.

1. Parengtas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas, taip pat parengti personalizuoti kvalifikacijos kėlimo planai;
2. Sudaryta galimybė papildomai kelti profesinę kvalifikaciją arba tobulinti profesinius įgūdžius;
3. Sudarytos sąlygos 4 darbuotojams semtis gerosios patirties užsienyje ir įgyvendinta po vieną idėją:
4. Įgyvendinami 2 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 4.1 ir 4.2 projektai.

2.6. Prieglobsčio prašytojų sąlygų gerinimas. Prieglobsčio prašytojams pritaikyti paslaugas, atsižvelgiant į Direktyvą 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (Prieglobsčio procedūrų direktyva).

1. Prieglobsčio prašytojams pritaikytos paslaugos, atsižvelgiant į Direktyvą 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (Prieglobsčio procedūrų direktyva) iki 2020 metų III ketv. pabaigos.

2.7. Gerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis tobulinant paslaugų teikimą. Sukurti bendradarbiavimo modelį su nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetais, savanoriais, bendruomenėmis, siekiant tobulinti paslaugų teikimą prieglobsčio prašytojams ir gavėjams, jų švietimą ir integraciją į visuomeninį gyvenimą. 

1. Iki 2020 m. II ketv. pabaigos sukurtas tinklas iš NVO, bendruomenių, savanorių aktyviai organizuojančių veiklas Pabėgėlių priėmimo centro gyventojams Pabėgėlių priėmimo centre ir už jo ribų (į tinklą įtraukti ne mažiau kaip 5 nariai). Tinklo veikla apimtų tęstines veiklas, akcijas ir (ar) iniciatyvas, skatinančias trečiųjų šalių piliečių ir bendruomenės sutelktumą (Tęstine veikla laikoma nuolatinio pobūdžio veikla, pavyzdžiui, kassavaitiniai užsiėmimai moterims, treniruotės jaunimui, periodiškai lankomi renginiai ir pan.
2. Iki 2020 m. IV ketv. kartu su tinklo nariais suorganizuoti bent 5 tęstines veiklas ir bent 5 akcijas ir (ar) iniciatyvas, skatinančias trečiųjų šalių piliečių ir bendruomenės sutelktumą. 

2.8. Socialinės integracijos tobulinimas. Parengti ir pristatyti SADM prieglobsčio prašytojų ir gavėjų socialinės integracijos efektyvinimo modelio siūlymus.

1. Parengti ir pristatyti SADM prieglobsčio prašytojų ir gavėjų socialinės integracijos efektyvinimo modelio siūlymai iki 2020 m. II ketv. pabaigos.

2020 m. birželio 30 d. ĮSAKYMAS dėl Pabėgėlių priėmimo centre gyvenančių užsieniečių lankymo ir apgyvendinimo tvarkos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu patvirtinimo.