Kvietimas dalyvauti projekto partnerių atrankoje

2021.08.25

KVIETIMAS DALYVAUTI IŠ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014-2020 M. LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOJE

 

Pabėgėlių priėmimo centras kviečia dalyvauti projekto, bendrai finansuojamo iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. lėšų veiklose.

Projekto „Ateitį kurkime kartu“ tikslinės grupės asmenys turi ypatingų poreikių ir dažnai patiria įvairių sunkumų. Siekiant užtikrinti užsieniečių gyvenimo sąlygas ir paslaugų teikimą ekstremalios situacijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio sąlygomis, planuojamos projekto veiklos, padėsiančios išspręsti šias problemas ir užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas.

Projekto „Ateitį kurkime kartu“ tikslas - pagerinti jų gyvenimo sąlygas, padėti spręsti pagrindines problemas, suteikti informacijos teisiniais klausimais, suteikti vertimo paslaugas, padėti spręsti psichologines problemas,  aprūpinti būtiniausiais daiktais, rūbais, avalyne ir kt.

Pabėgėlių priėmimo centras teikia paraišką tokio pobūdžio projektui, nes turi didelę patirtį, dirbant su tiksline grupe ir administruojant visą socialinės integracijos programą. Pabėgėlių priėmimo centras – biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir valstybės paramą integracijai užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimų nariams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką šeimų susijungimo atveju, nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, užsieniečiams, perkeltiems bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų regionų; teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir užtikrinanti priėmimo sąlygas užsieniečiams, kaip esantiems ar buvusiems su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu, prieglobsčio prašytojams.

 

Projekto tikslinė grupė:

Projekto tikslinė grupė yra trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės:

1. kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ar pakeistą UTPĮ 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;

2. kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ar pakeistą UTPĮ 53 straipsnyje nustatytais pagrindais;

3. kuriems leidimas laikinai gyventi išduotas UTPĮ 43 straipsnio 1 dalies 2, 3 arba 5 punkte nustatytais pagrindais;  

4. kurie UTPĮ nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai;

5. kurie nurodyti Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo (toliau – LR APĮ) 7 straipsnio 4 dalyje ir kuriems išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (UTPĮ, LR APĮ 7 str. 4 d.);

6. kuriems išduotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimas atvykti į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių;  

7. kuriems išduota nacionalinė viza.

8. kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo į Lietuvos Respubliką ir (arba) buvimo joje sąlygų.

 

Parnerio veiklos:

  1. Socialinių paslaugų ir paramos teikimas,  kitose apgyvendinimo vietose.
  2. Mobilios komandos vykstančios į užsieniečių apgyvendinimo vietas savivaldybėse formavimas ir koordinavimas;
  3. Darbo užmokestis ir kitos su darbo vietų steigimu susijusios išlaidos (darbo reikmės);
  4. Transportas ir kuro išlaidos;

Institucijos norinčios dalyvauti projekto partnerių atrankoje, turi užpildyti paraiškos formą - 1 priedą. Taip pat pateikti dokumentus, pagrindžiančius atrankos dalyvio atitiktį reikalavimams. Reikalingų dokumentų sąrašas pateikiamas 2 priede.

Partnerių atrankos dalyviai užpildytą atrankos formą (1priedą) ir nurodytus dokumentus (skenuotus arba pasirašytus elektroniniu parašu) turi pateikti Pabėgėlių priėmimo centrui  iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 17 val. imtinai el.paštu: centras@rppc.lt.

Vertinant pateiktas paraiškas ir dokumentus, pirmenybė bus teikiama tiems projekto partnerių atrankos dalyviams, kurie turės didesnius pajėgumus organizuoti nurodytas veiklas. Paraiškos vertinimo kriterijai pateikiami 3 priede.

Dalyvavusieji projekto partnerių atrankoje apie atrankos rezultatus bus informuojame el. paštu.


Atgal