Prisijungimas į intranetą
Vartotojas:
Slaptažodis:
2015 m. spalio 7 d.
Sveiki atvykę

Valstybinė biudžetinė įstaiga
Karaliaus Mindaugo g. 18, 
LT-55283 Rukla, Jonavos r.
Tel. /faks.+370 349 73377
Budintis tel. +370 698 48776
El.p. centras@rppc.lt
Kodas 188720365
Duomenys kaupiami ir saugomi 
juridinių asmenų registre









Veikla
Pabėgėlių priėmimo centras yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – apgyvendinti užsieniečius, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, užsieniečius, kaip esančias ar buvusias su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukas, jų apsisprendimo laikotarpius, nelydimus nepilnamečius užsieniečius, įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją, užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems neįgaliems asmenims, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ir vidutinių poreikių lygis.

Dabartinę Pabėgėlių priėmimo centro struktūrą sudaro 6 skyriai. Centro struktūra suformuota pagal deleguotas funkcijas. Iškeltų uždavinių vykdymui Pabėgėlių priėmimo centras turi 45 etatus (įskaitant ir Priežiūros ir ūkio skyriaus personalą).

Pabėgėlių priėmimo centras veikia nuo 1996 metų. Per šiuos veiklos metus Centre gyveno apie 3000 užsieniečių. Pirmieji užsieniečiai buvo apgyvendinti Centre 1997 m. kovo 3 d. Užtikrinant efektyvią duomenų apskaitą ir kontrolę Centre 2004 m. buvo įdiegta prieglobstį gavusių užsieniečių informacinė sistema - PAIS- Pabėgėlių administravimo informacinė sistema. 




Pabėgėlių priėmimo centro tikslai:

organizuoti priėmimą ir apgyvendinimą Centre (nelydimų nepilnamečių užsieniečių; prieglobstį gavusių užsieniečių iki to laiko, kol jie bus iškelti į integracijos vykdymo vietą savivaldybių teritorijos arba iki paramos integracijai teikimo pabaigos, jeigu socialinė integracija vykdoma centre);

organizuoti ir įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją savivaldybių teritorijose;

• organizuoti Centre apgyvendintų užsieniečių, kaip esančių ar buvusių su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukų, jiems suteiktu apsisprendimo laikotarpiu teisių įgyvendinimą;

teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems neįgaliems asmenims, užtikrinančią įvairiapusiškus asmens poreikius ir geriausius siekius;

tenkinti suaugusių asmenų su negalia psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines reikmes, užtikrinant jų pasirinkimo teisę, teikiant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

atsižvelgiant į suaugusių neįgalių asmenų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Parama socialinei integracijai prieglobstį gavusiems užsieniečiams Pabėgėlių priėmimo centre ir savivaldybių teritorijose teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2009 m. liepos 3d. įsakymu Nr. A1-438 "Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo" patvirtinimo pakeitimo.

Integracija Centre trunka iki 8 mėnesių. Jeigu per nustatytą laikotarpį užsieniečiui, gavusiam prieglobstį, dėl objektyvių priežasčių nepavyko pasirengti integracijai savivaldybės teritorijoje, šis laikotarpis gali būti tęsiamas iki 12 mėnesių. Jeigu užsieniečiai, gavę prieglobstį, priklauso pažeidžiamoms grupėms– nelydimi nepilnamečiai vaikai, nėščios moterys, asmenys, patyrę kankinimus, asmenys su psichikos sutrikimais, pensinio amžiaus asmenys, taip pat asmenys su negalia, šeimos su nepilnamečiais, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 18 mėnesių. Nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, atsižvelgus į vaiko interesus, paramos teikimo centre laikotarpis gali būti pratęstas, kol jiems sukaks 18 metų. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms parama centre gali būti tęsiama toliau.

Pabėgėlių priėmimo centras pradėjo teikti socialinę globą neįgaliems asmenis nuo 2012 m. balandžio 2 d. Socialinė globa teikiama iki 40 negalią turinčių asmenų. 

2015 m. ilgalaikės socialinės globos kaina asm. - 539,9 Eur, asmeniui su sunkia negalia – 576,1 Eur


Ar sunkiau pabėgėliui integruotis į darbo rinką negu vietiniam gyventojui?

Taip
Ne
Nežinau
Daugiau informacijos